คุณธรรมอันใดที่ว่าด้วยความเจริญและความสุขในชีวิต มงคลชีวิต 38 ประการ เครื่องยึดเหนี่ยวใจคน

คำสอนทางศาสนามักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอันดีงามให้แก่พุทธศาสนิกชนให้ดำเนินชีวิตบนทางสายกลางได้อย่างมีความสุข

เราทั้งหลายอาจเคยได้ยินคำว่า “มงคลชีวิต 38 ประการ” มาตั้งแต่เด็กเล็กจนเติบโต และไม่ว่าใครก็ตามหากเลือกปฏิบัติแล้วนั้น จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทางด้านจิตใจ และมองเห็นสัจธรรมที่แท้จริงของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

หากเท้าความถึงเรื่องราวการเกิดมงคลชีวิตเหล่านี้ มักอ้างอิงถึงที่มาที่ไปจาก “มงคลสูตร” ในขณะที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตอบปัญหาแก่เหล่าเทวดาที่ถามถึง “คุณธรรมอันใดที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญ”

ท่านได้ตรัสตอบแก่ทูตเทวดาทั้งหลายเอาไว้ว่า คุณธรรมเหล่านั้นก็คือ “มงคลชีวิต” ซึ่งหมายถึงเหตุของความสุข โดยมีทั้งหมด 38 ประการด้วยกัน ดังนี้

1. การไม่คบคนพาล

2. การคบบัณฑิต

3. การบูชาบุคคลที่ควรบูชา

4. การอยู่ในถิ่นอันสมควร

5. เคยทำบุญมาก่อน

6. การตั้งตนชอบ

7. ความเป็นพหูสูต

8. การรอบรู้ในศิลปะ

9. มีวินัยที่ดี

10. กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต

11. การบำรุงบิดามารดา

12. การสงเคราะห์บุตร

13. การสงเคราะห์ภรรยา

14. การทำงานไม่ให้คั่งค้าง

15. การให้ทาน

16. การประพฤติธรรม

17. การสงเคราะห์ญาติ

18. ทำงานที่ไม่มีโทษ

19. ละเว้นจากบาป

20. สำรวมจากการดื่มน้ำเมา

21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย

22. มีความเคารพ

23. มีความถ่อมตน

24. มีความสันโดษ

25. มีความกตัญญู

26. การฟังธรรมตามกาล

27. มีความอดทน

28. เป็นผู้ว่าง่าย

29. การได้เห็นสมณะ

30. การสนทนาธรรมตามกาล

31. การบำเพ็ญตบะ

32. การประพฤติพรหมจรรย์

33. การเห็นอริยสัจ

34. การทำให้แจ้งในพระนิพพาน

35. มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม

36. มีจิตไม่โศกเศร้า

37. มีจิตปราศจากกิเลส

38. มีจิตเกษม