“ชื่อมงคล” เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่นำมาตั้งเป็นชื่อตัว เพื่อให้ถูกเรียกขานกันอย่างเหมาะสม และตามกฎหมายต้องตั้งชื่อที่มีความหมายไม่หยาบคาย

คำกล่าวที่ว่า ห้ามตั้งชื่อจากอักษรกาลกิณี ที่ขัดกับวันเกิด เป็นการตั้งตามหลักทักษาปกรณ์ คือการเลือกอักษรที่ส่งเสริม และแก้ไขข้อบกพร่องในด้านต่างๆ ได้แก่

บริวาร – ส่งเสริมต่อบุคคลที่อยู่ร่วมกัน เช่น บิดา มารดา บุตร คนในปกครอง คนในบ้าน ลูกน้อง รวมถึงเพื่อนสนิท

อายุ – ส่งเสริมเรื่องสุขภาพ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

เดช – ส่งเสริมเรื่องชื่อเสียง เกียรติยศ เสริมความเป็นหัวหน้างาน เจ้าคนนายคน

ศรี – ส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต รวมถึงเรื่องทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

มูละ – ส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินเงินทอง

อุตสาหะ – ส่งเสริมเรื่องความขยันหมั่นเพียร

มนตรี – ส่งเสริมเรื่องการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ เจ้านาย

กาลกิณี – เป็นการนำพาสิ่งโชคร้าย อุปสรรคความยากลำบาก และอาจจะโชคร้าย

ตั้งชื่อมงคลตามตัวเลขตามหลักอายตนะ 6

การตั้งชื่อมงคลตามค่าของตัวเลขที่นำค่าของแต่ละตัวอักษรมาบวกกันเพื่อให้ได้เลขมงคล ตามหลักตัวเลขหลายศาสตร์ ที่นิยมกันคือ หลักอายตนะ 6

หลักอายตนะ 6 คือ การนำพยัญชนะทั้งชื่อและสกุลมาถอดเป็นตัวเลข อิงจากค่าของดวงดาว แล้วนำผลบวกที่ได้จากการรวมค่าตัวอักษรมาวิเคราะห์ตามอักษรประจำวัน

คำนวณได้เลข 1

ความหมายของผลรวมอายตนะ 1 เป็นตัวแทนของผู้นำ ผู้เป็นที่รัก เช่น พ่อผู้นำครอบครัว

คำนวณได้เลข 2

ความหมายของผลรวมอายตนะ 2 เป็นตัวแทนของผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน เปรียบเสมือนแม่ที่ใครอยู่ด้วยแล้วสบายใจ

คำนวณได้เลข 3

ความหมายของผลรวมอายตนะ 3 เปรียบเสมือนคนรับใช้ ที่ต้องคอยดูแลผู้อื่น ถูกดูถูก เหยียดหยาม

คำนวณได้เลข 4

ความหมายของผลรวมอายตนะ 4 เป็นผู้ที่มีจิตใจบอบบาง ใจน้อย จมอยู่กับความเศร้าและความทุกข์

คำนวณได้เลข 5

ความหมายของผลรวมอายตนะ 5 เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง โมโหร้าย ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้

คำนวณได้เลข 6

ความหมายของผลรวมอายตนะ 6 เป็นผู้ที่มีเสน่ห์ มีวาสนา มีแต่คนอยากเข้าหา ดุจราชินี มีความสุขทั้งกายและใจ

คำนวณได้เลข 7

ความหมายของผลรวมอายตนะ 7 เป็นผู้ที่พูดจาน่าฟัง มีเหตุผล แต่มีข้อเสียตรงที่ขี้หงุดหงิดง่าย

คำนวณได้เลข 8

ความหมายของผลรวมอายตนะ 8 เป็นเจ้าคนนายคน เป็นผู้จัดการ เป็นที่เคารพยกย่อง แต่มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาก

คำนวณได้เลข 9

ความหมายของผลรวมอายตนะ 9 เป็นที่ปรึกษาของทุกๆ คน มีคนเคารพรัก

หาชื่อมงคลได้จากที่ไหน

ผู้ที่ต้องการหาชื่อมงคล มักจะต้องให้โหราจารย์ หรือผู้ที่มีความรู้ด้านโหร เช่น สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

การตั้งชื่อตามหลักทะเบียนราษฎร์

1. ต้องไม่พ้อง หรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย หรือพระนามของพระราชินี หรือราชทินนามของบุคคลอื่น

2. ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย

3. ต้องไม่มีเจตนาทุจริต

4. ต้องมีความหมายในภาษาไทย

หลักฐานที่ต้องใช้เปลี่ยนชื่อ

1. บัตรประจำตัวผู้ขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของผู้ขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อรอง

3. กรณีดำเนินการแทนผู้เยาว์ ใช้สูติบัตรผู้เยาว์ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์ บัตรประจำตัวผู้ดำเนินการแทน

4. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

โดยสรุปแล้ว การตั้งชื่อจะต้องตั้งชื่อให้มีความหมายในภาษาไทย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายครอบครัวจึงตั้งชื่อบุตรหลานให้มีความหมายมงคล เพราะความหมายที่ดีจะส่งเสริมให้ตัวเจ้าของชื่อโดดเด่น และเป็นที่จดจำของผู้ฟัง.