บทกรวดน้ำ พร้อมวิธีกรวดน้ำได้อานิสงส์แรง

ทุกคนต้องเคยกรวดน้ำ หลังทำบุญกันอยู่แล้ว แต่ใครจะรู้ความหมายจริงๆ ว่าการกรวดน้ำนั้นทำเพื่ออะไร วิธีการทำที่ถูกต้อง ทำอย่างไร ไทยรัฐออนไลน์ นำวิธีกรวดน้ำฉบับอ่านง่าย ทำตามไม่ยากมาฝากกัน

การกรวดน้ำ คือ การที่เราตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับญาติ คนรู้จัก ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือเทวดาประจำกาย ตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณที่ไม่มีญาติ

เราสามารถกรวดน้ำได้ในทันที ที่เราทำบุญเสร็จ หรือเราจะกลับไปกรวดน้ำที่บ้านก็ได้ แต่อย่างหลังนี้หลายคนอาจจะกลับบ้านไปแล้วลืมก็ได้ ทำให้คนที่เราตั้งใจทำบุญให้เขาไม่ได้รับส่วนบุญที่เราทำ 

ส่วนในระหว่างที่เรากรวดน้ำนั้น ให้เราระลึกถึงคนที่เราอยากทำบุญให้ หรือคนที่มีเวรกรรมต่อกัน ขออโหสิต่างๆ เพื่ออุทิศผลบุญที่ได้ทำให้แก่บุคคลเหล่านั้น

กรวดน้ำได้ทั้ง เปียกและแห้ง หมายถึงว่า กรวดน้ำแบบเปียก โดยใช้น้ำเป็นสื่อ ค่อยเทน้ำลงที่รองรับไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และวิธี กรวดน้ำแบบแห้ง คือ ไม่ใช้น้ำ แค่ใช้การประนมมือ อธิษฐานนึกถึงคนที่เราอยากให้ผลบุญนี้ก็เพียงพอ

หลังจากที่เรากรวดน้ำแบบเปียกเสร็จแล้ว ให้เรานำน้ำที่เราเทใส่ที่รอง ออกไปรดน้ำที่โคนต้นไม้ใหญ่ที่มีรากลงดินจะดี แต่หากใครที่บริเวณนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่ แนะนำว่าที่ที่สะดวกที่สุดก็ได้ค่ะ 

บทกรวดน้ำ อิมินา

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา

อาจะริยูปะการา จะ มาตา ปิตา จะ ญาตะกา

ปิยา มะมัง สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ

พรัหมมะ มาราจะ อินทา จะ ทุโลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุ ปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาทิปะ วะโร นาโถ ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุมา

ปัญจะมาเร ชิเร นาโถ ปัตจะสัมโพธิ มุตตะมัง

จะตุสัจจัง ปะกาเสสิ มหาเวรัง

สัพพะพุทเธ นะมามิหัง

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตินัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าเถิด ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด

บทกรวดน้ำ (อุทิศส่วนกุศล)

อิทัง เม มาตาปิตุนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา

– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย

ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย

ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

– ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข