ฤกษ์ดี วันดี รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 20 – 26 เมษายน 2563

ประจำวันที่ 20 - 26 เมษายน 2563

ฤกษ์มงคลในการออกยวดยานใหม่/เก่า
ได้แก่วันที่

20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
21 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
22 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
23 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
24 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า
25 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการออกรถใหม่/เก่า
26 เมษายน 2563 ไม่ควรออกรถใหม่/เก่า

ฤกษ์แต่งงาน/ หมั้น
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
21 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
22 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
23 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
24 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
25 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
26 เมษายน 2563 ไม่ควรผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน

ฤกษ์ผ่าคลอด-ทำกิฟต์-ฝังตัวอ่อน
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
21 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
22 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
23 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
24 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
25 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
26 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ

ฤกษ์เดินทางไกล
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
21 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
22 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
23 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
24 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ
25 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเดินทางไกล
26 เมษายน 2563 ไม่ควรเดินทางไกลโดยเฉพาะทางน้ำ

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เอาของเข้าบ้าน
21 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
22 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
23 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
24 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
25 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่
26 เมษายน 2563 ไม่ควรขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์ขอเจรจา/ทำสัญญา
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอเจรจา/ทำสัญญา
21 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
22 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
23 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
24 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา
25 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
26 เมษายน 2563 ไม่ควรขอเจรจา/ทำสัญญา

ฤกษ์จดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการจดทะเบียนบริษัทฯ-เปิดกิจการใหม่
21 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
22 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
23 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
24 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
25 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่
26 เมษายน 2563 ไม่ควรจดทะเบียนบริษัทฯ/เปิดกิจการใหม่

ฤกษ์อุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
21 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
22 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
23 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
24 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
25 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)
26 เมษายน 2563 ไม่ควรอุปสมบท/ลาสิกขา (ทั้งชาย และหญิง)

ฤกษ์เริ่มงานใหม่ /รับคนเข้าทำงาน
ได้แก่วันที่
20 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีสำหรับเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
21 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
22 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
23 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
24 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
25 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน
26 เมษายน 2563 ไม่ควรเริ่มงานใหม่/รับคนเข้าทำงาน

ฤกษ์ของการขอความรัก
ได้แก่วันที่

20 เมษายน 2563 สามารถทำการได้
21 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
22 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
23 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
24 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
25 เมษายน 2563 ไม่ควรขอความรัก
26 เมษายน 2563 ฤกษ์ดีในการขอความรัก