วันอมาวสี หรือ วันขอเงินพระจันทร์ ปี 2564 นี้ ถือว่าเป็นวันที่ดีอีก 1 วัน เพราะเป็นวันที่สามารถขอพรให้เงินทองไหลมา เทมาได้

วันอมาวสี หรือวันขอเงินพระจันทร์ อาจารย์คฑา ชินบัญชร บอกไว้ว่า เป็นวันขึ้น 1 ค่ำ ของทุกเดือน เป็นวันนิวมูนแปลเป็นไทยว่า วันพระจันทร์ใหม่ กำลังก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่ เป็นวันที่พลังงานของพระจันทร์ คือจันทราเทพมีพลังที่สุดและส่งพลังที่สุดในเดือน โดยเชื่อกันว่าในวันนั้นมีเงินเต็มในกระเป๋า เรามีความสุข วันนั้นเราได้รับเงินตลอดทั้งเดือนก็จะมีเงินใช้ เงินจะงอกเงยขึ้น ธุรกิจการงาน รวมไปถึงอารมณ์ของเราก็จะดีไปตลอดทั้งเดือน

วิธีขอเงินพระจันทร์

1. เข้าวัดทำบุญ ไม่มีปากเสียงกับใครในเวลานั้น ทำจิตใจให้สะอาด ผ่องใส คิดดี ทำดี เพื่อจะได้สิ่งดีๆ ตอบแทน

2. งดให้ผู้อื่นยืมเงิน หรือตัวเรานั้นมีปัญหาเรื่องเงินกับใคร

3. นำเงินที่ที่เราเตรียมไว้เป็นเงินจำนวนหนึ่ง มาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ และงดใช้เงินจำนวนนั้นที่เราเตรียมไว้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 วัน

4. เขียนขอสิ่งที่ปรารถนาที่สอดคล้องความเป็นจริง ไม่เกิน 8 ข้อ ไว้บนมือข้างไหนก็ได้ ให้เชื่อมั่น มีสมาธิ โดยการขอพรนั้นขอแทนคนอื่นไม่ได้ ห้ามให้ใครรู้ว่าเราขอสิ่งใด และหาที่สงบขอพร

5. วิธีอธิษฐานขอพร ให้เราสมาทานศีล 5 เพื่อสร้างบุญ ให้สมดังที่หวังไว้ ซึ่งเริ่มจาก ไหว้พระและบูชาพระรัตนตรัย และทำจิตใจให้สงบ

บทสวด วันขอเงินพระจันทร์

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขิระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะ วัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันทุ เทวา ชะละถะละ วิสะเม ยักขะ คันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะ นะกาโล อะยัมภะทันตาฯ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา สุริยะประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปันโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม กุเสโต มะมะ กุเสโต โตราโม มะมะ โตราโม คุยหะโม มะมะ คุยหะโม คุติโม มะมะ คุติโม

โอม เอกะจักขุนาฬิเกลา จันทรประภา ราหูคาหา สัตตะรัตนะ สัมปัณโณ มณีโชติระโสยะภา สุวัณณะรัชตะสมิทธา อะหัง วันทามิ เมสะทา โอม ยะถาตัง มะมะ ตังถายะ ตังวะตัง มะมะ ตังวะตัง ตังเสถา มะมะ ถาเสตัง กาติยะ มะมะ ยะติกา

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ขออุทิศถวายส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน น้อมถวายแด่ทวยเทพเทวา นาคนาคาทุกหมู่เหล่า ตลอดถึง เทพเทวดาพระอาทิตย์ เทพเทวดาพระจันทร์ จงได้รับอานิสงส์แห่งผลบุญของข้าพเจ้านี้ ขอให้ท่านทั้งหลายโปรดเมตตาประทานพรมงคลอันประเสริฐ ให้ข้าพเจ้ามีโชคลาภเงินตรา มีแก้วแหวนเงินทอง สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาและให้สำเร็จในสิ่งที่ข้าพเจ้าประกอบกิจด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ขยันตั้งใจ ขอความมงคลทั้งปวงพึงมีพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า สาธุๆๆ

สวดคาถาบูชา

โอมจันทรา ศศิประภา นะมาฮา

ขอบารมีจากเทพจันทรา ผู้ให้แสงสว่างในยามราตรี ผู้ให้ความสุขสงบร่มเย็น ผู้ประทานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้โปรดประทานความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ความสุขสงบร่มเย็นให้กับข้าพเจ้าตลอด 30 วัน จวบจนวันพระจันทร์ใหม่

คาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติพุทธัสสะ สุวัณณังวา ระชะตังวา มะณีวา ธะนังวา พีชังวา อัตถังวา ปัตถังวา เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติมีมา นะมามิหัง (สวด 3 จบ)