ศีล 5 ข้อ หลักคุณธรรมพื้นฐานของชาวพุทธ มีอะไรบ้าง?

ในบรรดาหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า “ศีล 5” นับเป็นข้อปฏิบัติที่ชาวพุทธรู้จักกันดี เพราะเป็นหลักธรรมที่เริ่มเรียนกันตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา สั่งสอนกันในสถาบันครอบครัว ไปจนถึงระดับชุมชน อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง

รู้จักศีล 5 หลักคุณธรรมพื้นฐาน มีอะไรบ้าง?

ศีล 5 หรือเบญจศีล 5 หมายถึง หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มอบไว้เป็นหลักธรรม และคุณธรรมพื้นฐาน 5 ข้อ ให้พุทธศาสนิกชน ฆราวาส และพระภิกษุ ยึดถือปฏิบัติตาม โดยสามารถจำง่ายๆ ได้ดังนี้

1. ห้ามฆ่าสัตว์

2. ห้ามลักทรัพย์

3. ห้ามผิดลูกเมียผู้อื่น

4. ห้ามพูดเท็จ

5. ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา

สมาทานศีล 5 คืออะไร และควรสวดอย่างไร?

กิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธ มักจะมีการสวดบทสมาทานศีล 5 โดยพระสงฆ์จะท่องศีล 5 เป็นบทสวดภาษาบาลี เพื่อเป็นการมอบศีล ส่วนการที่พุทธศาสนิกชนขานรับศีล 5 ก็หมายถึง การน้อมรับว่าจะปฏิบัติตนตามศีลทั้ง 5 ข้อนั่นเอง

ศีลข้อที่ 1

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

– เราจะถือศีล โดยเว้นจากฆ่าสัตว์ และการเบียดเบียนชีวิตผู้อื่น

ศีลข้อที่ 2

อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

– เราจะถือศีล โดยเว้นจากการลักทรัพย์ ลักขโมย และเอาสิ่งของผู้อื่นมาครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง

ศีลข้อที่ 3

กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

– เราจะถือศีล โดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ ไม่ประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ 4

มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

– เราจะถือศีล โดยเว้นจากการพูดโกหก และกล่าวเท็จ

ศีลข้อที่ 5

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี สิกฺขาปทํสมาทิยามิ

– เราจะถือศีล โดยเว้นจากการดื่มสุรายาเมา อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

การปฏิบัติตามหลักศีล 5 มีประโยชน์อย่างไร?

ประโยชน์ของศีล 5 จะช่วยให้ผู้ที่ยึดถือปฏิบัติตามหลักคุณธรรมพื้นฐานทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นผู้ประพฤติชอบ ปราศจากการถูกเบียดเบียนทำร้าย ครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มิตรสหายรักใคร่ ผู้คนให้ความเคารพนับถือ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น และเป็นผู้ที่ครองสติด้วยความไม่ประมาท

ศีล 5 ถือเป็นข้อปฏิบัติที่เรียบง่ายในชีวิตประจำวัน ที่หลายคนอาจมองข้าม คุณธรรมพื้นฐานเหล่านี้สามารถเริ่มทำได้ทันที จะช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความผาสุก ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และเป็นกุศลอย่างยิ่ง